Juridische vermeldingen

Datum van laatste wijziging: 22 oktober 2016

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, bekend als LCEN, brengen wij de gebruikers en bezoekers van de site onder de aandacht: campingdeschevrets.fr informatie over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de implementatie en monitoring van deze website.

1. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site.

Het gebruik van de campingdeschevrets.fr website impliceert de volledige en volledige acceptatie van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld, zodat gebruikers van de campingdeschevrets.fr -site worden uitgenodigd om ze te raadplegen. op regelmatige basis. campingdeschevrets.fr  is in principe toegankelijk voor de gebruikers 24 / 24u, 7 / 7d, behalve onderbreking, geprogrammeerd of niet, voor de behoeften van het onderhoud of overmacht. In geval van onmogelijkheid om toegang tot de dienst te krijgen, verbindt campingdeschevrets.fr zich ertoe om alles in het werk te stellen om de toegang tot de dienst te herstellen en probeert dan de gebruikers te communiceren vóór de data en tijden van de interventie. Als u alleen bent onderworpen aan een middelenverbintenis, kan campingdeschevrets.fr  niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit onbeschikbaarheid van de service.

De website campingdeschevrets.fr  wordt regelmatig bijgewerkt door de eigenaar van de site. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke kennisgevingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zichzelf zonder voorbehoud aan de gebruiker opleggen. De gebruiker wordt geacht te accepteren zonder voorbehoud en verwijst er regelmatig naar voor wijzigingen. De website campingdeschevrets.fr  behoudt zich ook het recht voor om de rechten en / of verplichtingen van deze Voorwaarden en juridische mededelingen over te dragen, over te dragen, zonder kennisgeving. Door gebruik te blijven maken van de diensten van de campingdeschevrets.fr  website, erkent de gebruiker dat hij akkoord gaat met de wijzigingen in de algemene voorwaarden die mogelijk zijn opgetreden.

2. Beschrijving van de aangeboden services.

De website campingdeschevrets.fr  is bedoeld om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

3. Beperkingen van aansprakelijkheid.

De eigenaar van de campingdeschevrets.fr  website streeft ernaar om op deze site zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Hij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze door hem of de externe partners zijn verstrekt. Alle informatie die beschikbaar is op de website campingdeschevrets.fr  wordt uitsluitend ter informatie gegeven, is niet uitputtend en kan worden gewijzigd. Ze worden onderhevig aan wijzigingen nadat ze online zijn gegaan.

De eigenaar van de website campingdeschevrets.fr  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor typografische fouten of voor schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor zijn apparatuur en gebruik en draagt ​​alleen de directe of indirecte kosten als gevolg van zijn verbinding met internet.
De gebruiker van de campingdeschevrets.fr website gaat ermee akkoord deze te gebruiken door recente apparatuur te gebruiken, die geen virussen bevat en met een browser van de laatste generatie. up-to-date.

De gebruiker ontheft de verantwoordelijkheid van campingdeschevrets.fr  voor alle schade die hij lijdt of lijdt, direct of indirect, vanwege de aangeboden diensten. Alleen de verantwoordelijkheid van de gebruiker wordt aangewend door het gebruik van de voorgestelde service en hierdoor wordt de site campingdeschevrets.fr  zonder enige verantwoordelijkheid ten opzichte van derden vrijgegeven. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. De site campingdeschevrets.fr  behoudt zich het recht voor om inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, met name bepalingen over gegevensbescherming. Indien van toepassing behoudt de eigenaar van de campingdeschevrets.fr  website zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in geval van racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie …). Hier wordt onthouden dat de ontwikkelaars van de site campingdeschevrets.fr Houd het e-mailadres en het IP-adres van de gebruiker bij. Bijgevolg moet hij zich ervan bewust zijn dat hij in geval van een gerechtelijk bevel van de rechterlijke autoriteit kan worden gevonden en vervolgd.

4. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

De eigenaar van de website campingdeschevrets.fr  is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, geluiden, software … Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, volledige of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de site, ongeacht het middel of het gebruikte proces, is verboden, behalve voorafgaande schriftelijke toestemming.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van deze elementen die het bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

5. Hyperlinks en cookies.

De site campingdeschevrets.fr  bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (directory’s, sociale netwerken, partners …) opgezet met toestemming van de eigenaar van de site. De site-eigenaar heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en wijst daarom elke aansprakelijkheid af voor dit feit wanneer de potentiële risico’s van illegale inhoud.

De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de camping campingdeschevrets.fr  een of meer cookies automatisch op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet toestaat, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmeldingen mogelijk te maken.

6. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de campingdeschevrets.fr  website is onderworpen aan de Franse wetgeving. De gebruiker en campingdeschevrets.fr  komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken in geval van een geschil.

7. Bescherming van eigendom en personen – beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door met name wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het strafwetboek en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Op de site campingdeschevrets.fr  verzamelt de site-eigenaar persoonlijke informatie over de gebruiker alleen voor de behoefte aan bepaalde diensten aangeboden door de site  campingdeschevrets.fr . De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van de feiten, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Het wordt vervolgens aan de gebruiker van de site campingdeschevrets.fr  opgegeven om al dan niet deze informatie te verstrekken. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wetten 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevens, bestanden en vrijheden, hebben alle gebruikers recht op toegang, rectificatie, schrapping en betwisting op de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Om van dit recht gebruik te maken, stuurt u uw verzoek per e-mail naar campingdeschevrets.fr  of stuurt u een schriftelijk en ondertekend verzoek vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site campingdeschevrets.fr  wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op support voor anderen. Alleen de veronderstelling van aflossing van de eigenaar van de site campingdeschevrets.fr  en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper die op zijn beurt zou worden gegeven dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site campingdeschevrets.fr. De website campingdeschevrets.fr  is niet aangegeven bij de CNIL omdat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 

campingdeschevrets.fr nodigt u uit om ons uw opmerkingen, vragen of suggesties te sturen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier .

yoast seo premium free